PL
HermitageHermitage. O miejscach do myślenia. Esej wizualny w trzech częściach z appendiksem to publikacja zamykająca wielowątkowy projekt artystyczno-badawczy. Projekt ten, oparty o realizowaną w różnych mediach strategię eseju wizualnego, porusza zagadnienie materializacji myślenia pojmowanego jako fenomen przestrzenny i mierzalny, wytwarzający zmienne formy i struktury.

Książka zawiera teksty autorki oraz kompilację archiwalnych tekstów kultury wizualnej zaczerpniętych z różnych źródeł, ułożonych według klucza ich wzajemnych odniesień w warstwie wizualnej i semantycznej. Wybór zawartych w publikacji artefaktów zdeterminowany jest osobliwym podobieństwem zakodowanym zarówno w języku form, jak w ich dyskursywnych uwikłaniach. Teksty i obrazy zostały zorganizowane według podziału na trzy części, z których każda analizuje odmienne aspekty tytułowych miejsc do myślenia.

Tę zmiennokształtność i wieloaspektowość miejsc do myślenia spina klamra figury Hermitage’u – osobliwej samotni, altany lub małej budowli, przeznaczonej wyłącznie do dumania i kontemplacji otaczającej przyrody. Ta zredukowana funkcjonalność często idzie w parze z wykoncypowaną, wręcz „wymyślną”, wymykającą się wzorcom i regułom, formą architektoniczną. Taki był słynny Ermitaż Katarzyny Wielkiej, mający być początkowo zaledwie niewielkim pawilonem mieszczącym prywatne zbiory cesarzowej, a który osiągnął w ciągu wieków rozbudowaną formę publicznej instytucji. Niezależnie jednak od skali, przywoływane w publikacji miejsca do myślenia, charakteryzuje pewna zawiłość i nieoczywista inwencja analogiczna wobec krętych ścieżek, po których zdążają myśli uwolnione od celu.

Całość zamyka appendix – radykalna synteza wyrażonych w książce konceptów, dzięki której zyskują one określony kształt oraz ciężar.


Projekt został zrealizowany w ramach stypendium Młoda Polska, które autorka otrzymała w 2020 roku.

Publikacja otrzymała nagrodę w 61. Konkursie Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek Najpiękniejsze Książki Roku 2020.

EN
HermitageHermitage. On Places for Thinking. Visual Essay in Three Parts with an Appendix is a publication finalising a multithreading art-and-research project. Based on the visual essay strategy executed in various media, the project addresses the issue of materialisation of thinking understood as a spatial and measurable phenomenon, generating changeable forms and structures.

The book contains author’s original texts and compilation of archival texts of visual culture derived from various sources, organised according to the key of their mutual references in the visual and semantic layers. The selection of artefacts included in the publication is determined by a specific similarity encoded both in the language of forms and in their discursive implications. Texts and images are organised according to the division into three parts, each of them analysing different aspects of the title places for thinking.

Such a changeability of form and multiperspectivity of places for thinking are clipped together with the figure of Hermitage – a specific seclusion, arbour or small building dedicated solely to contemplation of the surrounding nature. This reduced functionality often accompanies the originated, and even “fabricated” architectural form, which escapes any patterns or principles. That was the case of the famous Catherine the Great’s Hermitage, initially intended as a small pavilion holding the empress’ private collection, and which has eventually grown to the extensive form of public institution over the ages. Regardless of the scale, however, the places for thinking referenced in the publication are characterised by certain ambiguity and non-obvious invention, analogous to meandering paths of purpose-free thinking.

The publication is completed by the appendix – a radical synthesis of the concepts expressed in the book which provides them with a certain shape and importance.


The project was realised within the Young Poland scholarship, granted to the artist in 2020.

The publication was awarded at the 61st The Most Beautiful Polish Books 2020 Competition of the Polish Book Publishers’ Association.