BIO

PL
Daria Malicka – projektantka, artystka sztuk wizualnych, wykładowczyni. Aktualnie uczy projektowania graficznego na kierunkach Art & Design i Komunikacja wizualna w Uniwersytecie im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Doktor w dziedzinie sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz Instytutu Filozofii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Laureatka konkursu o stypendia Młoda Polska 2020.


EN
Daria Malicka – designer, visual artist, lecturer. Currently teaches graphic design in Art & Design and Visual Communication at the University of the National Communication Commission in Kraków. Doctor of Arts, graduate of the Academy of Fine Arts and Design in Katowice and the University of Silesia Institute of Philosophy in Katowice. Young Poland 2020 scholarship holder.

ARTISTS STATEMENT

PL
Pracuję jako projektantka i artystka sztuk wizualnych. Realizuję projekty artystyczno-badawcze posługując się tekstem i językiem wizualnym w oparciu o strategię artistic research. Wykorzystuję metody i praktyki z obszaru sztuki w celu produkcji wiedzy i budowania narzędzi spekulatywnego myślenia. Tworzę eseje wizualne realizowane w różnych mediach takich jak książki artystyczne i inne formy wydawnicze (self-publishing), collage i found footage czy instalacje. Moje działania polegają na splataniu wątków z różnych obszarów wiedzy i doświadczeń oraz łączenie porządku teoretycznego i praktycznego.

Problematyka moich ostatnich projektów dotyczy wizualnego języka przedmiotów i zjawisk opisującego trudno uchwytne, abstrakcyjne fenomeny takie jak myślenie, samotność, nuda, lęk czy miłość. Interesują mnie procesy ich przetwarzania w utwory kultury materialnej, które budują intersubiektywne imaginarium.

Pracę nad każdym projektem opieram na badaniach literatury i materiałów wizualnych związanych z podejmowanym zagadnieniem oraz na poszukiwaniu między nimi interpretacyjnie inspirujących asocjacji. Celem moich działań jest tworzenie wiedzotwórczych utworów artystycznych oraz opracowanie nowych modeli lektury istniejących tekstów kultury wizualnej.


EN
I work as a designer and visual artist. My art-and-research projects are realised by means of text and visual language based on the artistic research strategy. I apply methods and practices from the area of art to generate knowledge and build the tools of speculative thinking. The visual essays I create use various media such as art books and other publishing forms (self-publishing), collages, found footage and installations. My activities rely upon knitting together plots from different areas of knowledge and experience, as well as combining the theoretical and practical order.

The problem range of my recent projects has referred to the visual language of objects and phenomena describing ephemeral, abstract ideas such as thinking, loneliness, boredom, fear and love. I am interested in the processes of their transformation into works of material culture which build the intersubjective imaginary.

My work on very project is based on the study of literature and visual materials connected with the subject, as well as finding their interpretatively inspiring associations. I dedicate my activity to creating knowledge-forming artistic works and developing new models of reading the existing texts of visual culture. Instagram